Leki uspakajaj?ce przed egzaminem

Matura dla ka?dego ucznia Liceum Oglnokszta?c?cego, czy technikum, jest nie ?atwym i nie przyjemnym czasem. Wszelakie egzaminy, wp?ywaj? na uczniw w sposb negatywny. Stres parali?uje ich, i nie s? w stanie skupi? si? czy te? powiedzie? cho? jedno s?owo.

Tabletki uspokajaj?ce rozwi?zuj? ten problem, wychodz?c naprzeciw maturzystom. Jednak nale?y pami?ta? o skutkach jakie powoduj? takie tabletki. Zniweluj? one stres, ale mog? rwnie? spowodowa? senno??, co nie jest wskazane w takich sytuacjach. Dlatego zalecane jest, by spo?ywa? te tabelki tylko i wy??czenie w przypadku silnego niepohamowanego stresu. Warto wybra? tabletki uspokajaj?ce zio?owe, gdy? tabletki na recept? bardzo otumaniaj?. Leki uspokajaj?ce s? w r?nych formie, zazwyczaj s? to tabletki, jednak czasami s? to leki w postaci syropu. Odczuwany przez nas niepokj czy problemy ze snem, przestan? by? nam straszne, je?li tylko za?yjemy zio?owy lek, ktry ukoi nasza dusz?.

09.09.2011. 22:34

Jak powsta?y pierwsze leki?

Wszyscy z nas uczyli si? w szkole o pierwszych lekach jakie powsta?y, mi?dzy innymi o Penicylinie i o Alexandrze Flemingu, ktry odkry? ten?e lek. Jednak wci?? pozostaje wiele w?tpliwo?ci czy to sam Fleming odkry? lek i go opatentowa?. Odkry? on wy??cznie ple?? Penicillium, ktra ma w?a?ciwo?ci antybakteryjne. Jednak wyizolowanie tej substancji czynnej wykona? on nie samodzielnie, a razem z grup? badawcz? trzech naukowcw, za co ka?dy z nich dosta? w 1945 roku nagrod? nobla. W trjk? za?o?yli oni wytwrni? penicyliny i tym samym pierwsze leki wysz?y na rynek.

W kolejnych latach nast?pi? szybki rozwj medycyny i z roku na rok, a? do dzi? wytwarzane i odkrywane s? nowe leki, ktre ratuj? nam ?ycie, lub wspomagaj? nasze samopoczucie. Penicylina jest antybiotykiem, ktry blokuje aktywno?? enzymw bakteryjnych, jest bardzo przydatnym lekiem i nie opisywalna jest zas?uga Fleminga i jego grupy badawczej, dzi?ki ktrej prze?y?o wiele osb.

09.09.2011. 22:33

Leki na odporno??

Je?li dziecko cz?sto choruje lepiej szybko zaopatrzy? si? w potrzebne leki na odporno?? dla niego, nim b?dzie za p?no i b?dzie trzeba zacz?? leczenie czym? znacznie mocniejszym. Pomocne s? zio?a, preparaty wzmacniaj?ce odporno?? i nowoczesne szczepionki uodporniaj?ce. Syrop z aronii i dzikiej r?y zawieraj? w swoim sk?adzie witamin? C, pomagaj?c? zapobiega? przezi?bieniom. Dobrze jest zaproponowa? dziecku herbat? z malin lub dzikiej r?y a tak?e wod? z sokiem malinowym. Popularna szczepionka przeciw grypie jest warta zakupienia i zaszczepienia ni? malca, szczeglnie gdy dziecko ma os?abion? odporno??.

Lecznicze s? tak?e t?uszcze znajduj? si? w rybach olejach, na przyk?ad w t?uszczach z w?troby dorsza a tak?e rekina grenlandzkiego. Je?li podawane s? regularnie, ju? po kilku tygodniach zaczynaj? pozytywnie dzia?a? poprawiaj?c apetyt i co najwa?niejsze odporno?? dziecka. Warto tak?e podawa? dziecku mid, ktry ma w sobie wiele sk?adnikw wzmacniaj?cych odporno??.

09.09.2011. 22:32